Privacy Statement

Privacy

Als je gebruik maakt van Passport for Work (PfW), dan hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig om de juiste dienstverlening te kunnen geven. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als je naam, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over je arbeidsverleden.

Als we persoonsgegevens vragen of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we jouw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. 

Toepasselijkheid

Deze toestemmingsverklaring en de Privacy Verklaring (https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/privacy) zijn van toepassing op elk gebruik van PfW. PfW vraagt je de toestemmingsverklaring te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van PfW. Je kunt de toestemmingsverklaring printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over jouw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Door PfW te blijven gebruiken en door verder te klikken stem je in met het plaatsen van cookies, zowel onze eigen als die van derden, om je browse-ervaring te verbeteren, om ons publiek te meten, en jou toestaan informatie te delen op sociale media.

Passportforwork.nl 

Wie zijn wij?

Passport for Work (PfW) is een matchingstool via de website of via een app. Met een account op Passport for Work  kan je een Skillsprofiel aanmaken, gamified assessments doen, zien welke baanprofielen bij je passen, reageren op vacatures, je matches bekijken en je gegevens inzien en beheren. 

Het aanmaken van een account is geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht PfW niet om jou werk aan te bieden. Heb je heb je een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat er dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je mag worden opgenomen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. 

Ga je via PfW aan de slag bij een werkgever, dan kan je zelf kiezen of je je gegevens wilt laten staan in de tool of je deze wilt verwijderen.

Wil je gebruik blijven maken van de tool, bijvoorbeeld om je vaardigheden verder te ontwikkelen, dan krijg je vervolgens elk jaar van ons een e-mail met het verzoek om je gegevens te updaten. Wil je de gegevens verwijderen, dan kan dit op elk gewenst moment en kan je dit in de tool aanvinken. 

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - samenwerkende partijen van PfW. Dit zijn naast medewerkers van gemeente Eindhoven (WGT, medewerkers van het Sociaal Domein) bijvoorbeeld ook werkgevers die een vacature hebben geplaatst, de werkbegeleiders van GRWRE (Ergon of Participatiebdrijf), medewerkers van Organiq (bouwer van deze tool PfW) en Tilburg University (voor onderzoeksdoeleinden). 

PfW is een initiatief van de Gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, UWV, Wij Eindhoven, GRWRE, Transvorm, de Universiteit Tilburg, de Provincie Noord Brabant, Organiq en BuildingChanges, met als doel een betere aansluiting van het arbeidspotentieel op de vraagkant van de arbeidsmarkt. Om de dienstverlening van PfW zo goed mogelijk te waarborgen, werken wij samen met deze partijen en hebben we met deze partijen, indien zij toegang hebben tot jouw gegevens, een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de werkgevers, die via PfW een vacature hebben geplaatst. Met werkgevers is een zogenaamde gegevensuitwisselingsovereenkomst opgesteld.

  • Toegang tot PfW
    Voor het gebruik van PfW is een combinatie van een e-mailadres en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Indien je zelf een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mailverzoek om je e-mailadres te bevestigen. 

    Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord. In de app kun je gebruik maken van ‘login vergeten’ en vervolgens van ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.
  • Profiel in PfW
    Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten. Dit gebeurt deels met hulp van jouw werkbegeleider (indien je deze hebt) en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. De skillprint die hieruit voortkomt, wordt gematcht met een baanprofiel (vacature). Het percentage van skills dat met elkaar matcht, wordt op jouw skillprofiel getoond. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd vragen om hulp van een medewerker. Je kunt dan contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account in de tool, of de online coach te vinden via de hulp- en feedbackoptie in PfW.

Welke gegevens hebben we van jou nodig?

Wat vragen wij Waarom vragen we deze gegevens.
Naam Noodzakelijk voor verder contact tussen jou en de werkgever bij een match. Je naam wordt niet getoond bij eerste vacaturematch, pas na toestemming van jou wordt je naam aan de werkgever verstrekt.
Postcode Verwerking is noodzakelijk om de afstand tussen jou en werkgever te kunnen bepalen.
E-mail Noodzakelijk voor het inloggen in de tool en voor het toezenden van de controlelink na 1e aanmelding.
Geboortejaar Geboortejaar is noodzakelijk voor onderzoeksdoeleinden en wordt getoond op de skillprint. Geboortejaar wordt niet getoond bij eerste vacaturematch. Pas na jouw toestemming wordt je geboortejaar aan de werkgever verstrekt. Dit om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen.
Geslacht Noodzakelijk voor onderzoeksdoeleinden van de pilot en voor een volledig skills-profiel.
Telefoonnummer Noodzakelijk voort telefonisch contact.Wordt pas getoond na match en toestemming.
Opleiding/ Diploma’s, ervaring. Noodzakelijk voor een volledig skills-profiel. In de tool is in eerste instantie alleen het benoemen van opleiding en/of diploma voldoende. De documenten worden niet getoond bij eerste vacaturematch, pas na toestemming van de werkzoekende wordt dit indien aanwezig, vrijgegeven.
Foto of Avatar Noodzakelijk voor een volledig profiel. Een foto maakt de kans op een succesvolle match groter. Wenst iemand geen foto te plaatsen, dan kan een avatar gekozen worden. Foto of avatar wordt pas getoond na match en toestemming.

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in PfW te voorkomen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de systeembouwer in een Verwerkersovereenkomst.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens, totdat jij aangeeft dat je dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. Afmelden kan op elk moment via de tool.

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in PfW. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en gematcht. Na drie maanden worden je gegevens definitief uit de app verwijderd. Bij PfW worden je gegevens (geanonimiseerd) gearchiveerd in een afgeschermde omgeving ten behoeve van projectadministratie (max 7 jaar na 31 oktober 2022) en onderzoeksdoeleinden (max 10 jaar).

Als je je account verwijdert, zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij PfW een nieuw profiel moeten aanmaken.  Indien je nog niet wil dat jouw account wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door jouw profiel bij te werken of door “bewaren” aan te vinken in de tool.

Let op, als je een jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij je na dit jaar een e-mail sturen met de vraag of je gegevens nog bewaard moeten blijven. Reageer je niet op deze e-mail, dan proberen we contact met je te zoeken via de werkbegeleider (als je deze hebt). Lukt dit niet dan verwijderen we je gegevens na 3 maanden. 

Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor PfW overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen. In ons Privacystatement (https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/privacy) kun je hier meer over lezen.

Contact met Passport for Work over privacy of jouw persoonsgegevens

Wil je contact opnemen met Passport for Work over je privacy of je persoonsgegevens? Dan kun je e-mailen naar passportforwork@eindhoven.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je vraag of opmerking is.

Heb je een klacht over jouw privacy? Dan kun je ons ook mailen via passportforwork@eindhoven.nl of je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien je aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kun je ook mailen naar passportforwork@eindhoven.nl

Disclaimer

PfW spant zich in om haar tool naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik en gegevens van haar gebruikers, werkzoekenden en werkgevers optimaal te beschermen. Je doet mee aan een pilot van PfW. Niettemin kunnen onverhoopt ondanks alle getroffen maatregelen om de privacy en rechten te borgen, er in deze (pilot)fase van het project er nog fouten (systeemtechnisch, inhoudelijk) in de tool voorkomen. Dit betekent dat aan het resultaat dat voortvloeit uit het invullen van de (gamified) assessments en de uitkomsten van de tool, geen rechten ontleend kunnen worden.

Werking en gebruik van de tool Passport for Work in de pilotfase

PfW kan helaas in deze pilotfase nog niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van PfW. PfW kan bijvoorbeeld tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. PfW kan er evenmin voor instaan dat PfW vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken. Of dat derden, waaronder andere gebruikers, onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. PfW sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalatigheid van andere gebruikers van PfW en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van PfW uit. Je gebruikt PfW op eigen risico. Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor je gebruik van PfW en zult PfW vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit je gebruik van PfW en/of van de informatie op PfW.

Aanwezige data en informatie die u aantreft in de tool en interpretatie van de resultaten.

In de tool wordt jouw geanonimiseerd skillprint gekoppeld aan een baanprofiel van werkgevers (vacatures). Dit gebeurt via een matchingsalgoritme dat nog in ontwikkeling is. Hier komt een matchpercentage uit dat aangeeft hoeveel procent van jouw vaardigheden overeenkomt met de gevraagde vaardigheden van een baanprofiel. Het resultaat helpt jou om zelf meer afgewogen keuzes te maken welke banen en sectoren bij jouw skills passen en contact te leggen met mogelijke werkgevers. De wijze waarop dit werkt (algoritme en wijze van meting) is onderwerp van onderzoek in deze fase van ontwikkeling van de tool. Aan de uitkomsten van het matchingproces kunnen daarom geen rechten worden ontleend.